Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Từ 15.12 - 19.12
AV13B2DL,W23.xls
Microsoft Excel Table [21.0 KB]
Download
Từ 8.12 - 12.12
AV13B2DL,W22.xls
Microsoft Excel Table [27.0 KB]
Download

TKB lớp ĐANN 2020 từ 8-14.12.2014

TKB_lop BD TA cho GV (8).xls
Microsoft Excel Table [102.0 KB]
Download
TKB_lop TA Du lịch (9).xls
Microsoft Excel Table [79.5 KB]
Download