Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy: Đỗ Văn Khoa

         

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học: Nguyễn Thị Thảo Hiền         

TKB lớp AV13B2DL

Từ 24.11 - 28.11
AV13B2DL, W20.xls
Microsoft Excel Table [27.0 KB]
Download
Từ 17.11 - 22.11
AV13B2DL, W19.xls
Microsoft Excel Table [27.0 KB]
Download

TKB lớp ĐANN 2020 từ 24-29.11.2014

Lớp giảng viên
TKB_lop BD TA cho GV.xls
Microsoft Excel Table [91.5 KB]
Download
Lop TA Du lịch
TKB_lop TA Du lịch.xls
Microsoft Excel Table [74.0 KB]
Download
Lớp Tăng cường cho Sinh viên
TKB_lop Tang cuong TA cho SV.xls
Microsoft Excel Table [69.0 KB]
Download