Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Đà Lạt
Địa chỉ: Nhà A25, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng
Email: khoangoaingu@dlu.edu.vn
Số điện thoại: (084) (0633) 834.048

 

Văn thư: Lê Thị Hải Yến

 

Trợ lý giáo vụ hệ Chính quy

          Ngành Anh Văn: Đỗ Văn Khoa

          Ngành Quốc Tế Học: Trần Bảo Trân

 

Trợ lý giáo vụ hệ Vừa làm vừa học:

          Trần Bảo Trân

TKB lớp AV13B2DL

Từ 14-21/4
AV13B2DLW10.xls
Microsoft Excel Table [35.0 KB]
Download
Từ 5-10/4/14
AV13B2DLW9.xls
Microsoft Excel Table [29.5 KB]
Download