1. Mục tiêu

 

Các hỗ trợ của cựu sinh viên nhằm mục đích sau đây:

- Giúp các sinh viên khó khăn có tinh thần vươn lên trong học tập

- Giúp các sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình rèn luyện và học tập

- Giúp toàn thể sinh viên có thêm nguồn tư liệu phục vụ cho học tập

 

2. Hỗ trợ bằng cách nào

 

a. Hỗ trợ bằng tặng phẩm là sách: Quà tặng có thể là sách để Khoa Ngoại Ngữ bổ sung nguồn tư liệu cho cán bộ và sinh viên. Sách có thể là dành cho học ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nga, Nhật, v.v.). Hoặc có thể là tiếng Việt với các chủ đề khác nhau nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp thu thêm các kiến thức về đời sống văn hóa xã hội

 

b. Hỗ trợ bằng tiền mặt: Quà tặng có thể là tiền mặt. Người trao tặng có thể yêu cầu số tiến đó được sử dụng vào mục đích gì trong các mục đích chung nói trên.

 

3. Công khai nguồn hỗ trợ

 

Người tài trợ có thể yêu cầu tên mình hoặc/và tặng phẩm được công khai hoặc không công khai.

 

Hằng năm, Khoa sẽ công bố số quỹ ủng hộ, chi tiết sử dụng và gửi về cho các Mạnh Thường Quân để các anh chị được rõ.

 

4. Nơi nhận quà

 

a. Vật phẩm: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại Học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt

 

b. Tiền mặt: Sẽ công bố số tài khoản của Khoa Ngoại Ngữ sau